Prominutí Stravného – Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Čtěte prosím zdehttps://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žadatelem o podporu je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje některou ze 13 Základních škol na Praze 10, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 10.

Kdy, kde a koho můžete žádat:

Žádosti přijímá:

 1. Ředitel organizace na adrese: Úřad městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, budova C, 1. patro, č. dveří 124 (tel. 267 093 540).
 • úterý 27. 09. 2022, od 14.00 do 15.30 hod.,
 • čtvrtek 29. 09. 2022, od 14.00 do 15.30 hod.

Kancelář se nachází na patře občanských průkazů a matriky.

 1. Vedoucí školní jídelny kde je vaše dítě zapsáno ke stravování (kontakty na jednotlivé školní jídelny naleznetev Kontaktech).
 • úterý 27. 09. 2022, od 7.30 do 9.00 hod.,
 • čtvrtek 29. 09. 2022, od 7.30 do 9.30 hod. a od 13.30 do 15.00 hod.,
 • pátek 30. 09. 2022, od 7.30 do 9.30 hod.

Vedoucí školní jídelny bezodkladně předá žádosti řediteli organizace k vyhodnocení.

Podmínky:

 1. Žadatel má trvalý pobyt​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.
 2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujících bodů:
 • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
 • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • pobírá přídavek na dítě;
 • pobírá dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).
 1. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínuna uvedené kontaktní místo.
 2. Žádost o prominutí úplaty – opatření č. 1 – Stravné. Žádost je ke stažení zde:
 3. Žádost o prominutí úplaty za jiné služby než je stravné(školní družina, příspěvky z fondu solidarity…….) Nevyřizujeme. O tyto prosím žádejte přímo ředitele školy, kde je vaše dítě/žák/účastník zapsáno ke vzdělávání, informace naleznete na www stránkách vaší základní školy
 4. Žádost o prominutí úplaty za stravné se nevztahuje na ty děti, které již mají hrazené obědy z nadačního fondu školy, z dotace MHMP „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, nadace Women for Women, o.p.s.
 5. Po výše uvedených termínech pro příjem žádostí, již nebudou žádosti přijímány!

Poučení:

Na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok. Ředitel není povinen zkoumat finanční situaci rodiny, jedná v dobré víře a na základě žádosti a čestného prohlášení zákonného zástupce. Ředitel vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat.

Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, tzn. ode dne následujícího po obdržení finančních prostředků od zřizovatele, nejpozději však s čerpáním do 16. 12. 2022 včetně.

Další informace:

Žádostem se budeme snažit vyhovět. Jsme limitováni objemem finančních prostředků, které od zřizovatele na prominutí stravného pro 13 školních jídelen, které provozujeme, obdržíme.

V případě, že žadatel již nesplňuje podmínky čerpání – nemá trvalé bydliště v hl. městě Praha nebo pominuly další uvedené podmínky, informuje ředitele organizace Školní jídelna Praha 10 a ukončuje čerpání opatření.