2023 PROMINUTÍ STRAVNÉHO V RÁMCI BALÍČKU POMOCI PRAŽSKÝM DOMÁCNOSTEM

Sběr žádostí o Prominutí stravného pokračuje. Informujeme vás, že žádosti o Prominutí úplaty stravného schválené pro období do 16.12.2022 se použijí i pro období od 01.01.2023 do 30.6.2023.

Strávníci, kteří využívali obědy zdarma již v roce 2022, a dále noví žadatelé z roku 2023, jejichž žádosti mají statut vyhovění, budou mít obědy zdarma od 02.01.2023 do 30.6.2023.

Na zpracování žádosti a vydání rozhodnutí o vyhovění/nevyhovění si organizace vyhrazuje lhůtu 3 pracovní dny.

 Pozn:

Vyhovění žádosti není “nárokové” a vůči nevyhovění se nemůžete odvolat, ředitel Vám rovněž nemusí sdělovat důvody nevyhovění.

Dle metodiky MHMP,  v případě, že se změní skutečnosti uvedené v čestném prohlášení tzn. v průběhu doby čerpání dotace se žadateli změní finanční situace a tedy přestane splňovat kritéria dotační podpory pro  „prominutí úplaty stravného“, má žadatel za povinnost a dle metodiky MHMP může svou žádost kdykoliv zrušit a zejména ve chvíli, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno, učinit zpětvzetí žádosti na odpuštění úhrady stravného. V případě, že se tak stane, zašlete zpětvzetí žádosti o prominutí úplaty stravného na e-mail : info@sjp10.cz

Termíny sběru žádostí ve školních jídelnách:

  • denně od 7.30 do 14.30hod – kancelář Vedoucí školní jídelny
  • žádost přebírá výhradně pracovník na pozici Vedoucí školní jídelny
  • žádosti prosím předávejte na k tomu určeném formuláři
  • žádosti předávejte osobně (nikoli elektronicky) přímo vedoucí školní jídelny, kde je vaše dítě přihlášeno ke stravování
  • v případě potřeby kontaktujte telefonicky Vedoucí školní jídelny